Algemene Voorwaarden Sjankara

De Algemene Voorwaarden Sjankara regelen de relatie tussen enerzijds de Klant en anderzijds Sjankara. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening en verkoop van producten door Sjankara via haar webshop www.sjankara.com en/of offline voor de particuliere en professionele klanten. De Klant neemt kennis van deze Algemene Voorwaarden en aanvaardt de toepassing daarvan op de dienstverlening en verkoopovereenkomst met Sjankara.

Indien de Klant niet (meer) akkoord gaat met de toepassing van één of meer van de bepalingen vermeld in de Algemene Voorwaarden Sjankara is een verder gebruik van de dienstverlening van Sjankara in het kader van aankopen via de Sjankara webshop niet meer mogelijk. Het afsluiten van elk contract of elke bestelling, rechtstreeks of elektronisch, tussen de partijen, brengt automatisch de aanvaarding van deze algemene voorwaarden door de klant met zich mee.

Identiteit Verkoper

 Sjankara BV (hierna genoemd “Sjankara”)

Pathoekeweg 9B/010, 8000 Brugge
BE 0773.844.521

Artikel 1De webshop

De webshop www.sjankara.com is een e-commerce website toegankelijk via het internet, gepubliceerd door Sjankara BV. Sjankara biedt de Klant de mogelijkheid artikelen die deel uitmaken van het assortiment van Sjankara te bestellen waarna die ter beschikking worden gesteld in een afhaalpunt of op een opgegeven adres worden geleverd.

Artikel 2. Rechtsbekwaamheid

De klant die via de website wenst te kopen verklaart over de volle rechtsbekwaamheid te beschikken om een aankoopcontract op de website te kunnen afsluiten en in het geval de verkoop wordt uitgevoerd door een handelsvennootschap, verklaart de internetgebruiker van deze handelsvennootschap dat hij hiervoor bevoegd is.

Artikel 3. Het assortiment:

Het assortiment dat beschikbaar wordt gesteld, geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan op elk moment door Sjankara worden gewijzigd. Wanneer een artikel, na bestelling, niet meer beschikbaar zou zijn, verwittigt Sjankara de Klant hiervan binnen een redelijke termijn en stelt, indien mogelijk een alternatief uit het assortiment voor. De Klant is volledig vrij in zijn/haar beslissing om het voorgestelde alternatief al dan niet te aanvaarden. Indien geen alternatief kan worden aangeboden, of de Klant zich niet akkoord wenst te verklaren met het aangeboden alternatief, wordt overgegaan tot de terugbetaling van de eventueel reeds overgemaakte sommen door de Klant. Bij akkoord met het alternatief, wordt overgegaan tot de terugbetaling van het eventueel voorkomende prijsververschil of zal de meerprijs die voor de aankoop van het alternatief door de Klant is verschuldigd, worden aangerekend.

Afbeeldingen op de website, in catalogi, op folders en ander drukmateriaal zijn illustratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet bij het te koop aangeboden artikel horen en/of niet in de aangeduide verkoopprijs zijn inbegrepen. Dergelijke zaken blijken evenwel uit de omschrijving door Sjankara van het te koop aangeboden product. Bij twijfel of mogelijke dubbelzinnige interpretatie, richt de Klant zich tot de Klantendienst op het algemeen nummer om zich correct te informeren. Sjankara is niet aansprakelijk voor materiële fouten, kennelijke zet- of drukfouten.

De foto's, teksten, grafische beelden, informatie en kenmerken die de goederen en elk ander element van de website illustreren zijn beschermd door auteursrechten en in het algemeen door de principes van het intellectueel eigendomsrecht. Deze mogen niet worden gekopieerd, noch gewijzigd of op een andere website geplaatst of in om het even welke vorm worden gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sjankara. Ze hebben geen enkele contractwaarde en worden louter ter informatie gegeven om de klant te helpen bij zijn keuze. Bijgevolg kan de Sjankara niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of ontbrekende informatie hierover.

Artikel 4. Prijzen

De prijs van een goed slaat steeds op het goed zoals dat woordelijk wordt omschreven in catalogi, op de webshop of andere communicaties vanwege Sjankara. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn exclusief btw voor de professionele klant en inclusief btw voor de particuliere klant. Andere, bijkomende, eventueel verplichte, leverings-, bestellings- of administratieve kosten worden steeds afzonderlijk vermeld. De prijs per artikel wordt bepaald op het ogenblik dat de Klant zijn/haar bestelling doorgeeft en zich ertoe verbindt de bestelling te betalen. Sjankara houdt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen.

Artikel 5. Gebruik & aansprakelijkheid

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord tussen partijen, wordt Sjankara niet geacht kennis te hebben van of rekening gehouden te hebben met de specifieke toepassing die de Klant van de gekochte goederen zal maken en kan Sjankara hiervoor bijgevolg niet aansprakelijk worden gehouden. De Klant is exclusief aansprakelijk voor het gebruik dat hij van de gekochte goederen maakt en/of de doeleinden waarvoor hij deze goederen aanwendt. Sjankara is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van het gebruik van de gekochte goederen in combinatie met andere producten of stoffen.

Op geen enkele manier vormen de inlichtingen en informatie op de website een aanbeveling voor een preventieve of curatieve behandeling. Alleen een arts of een professionele zorgverlener is in staat adequaat de gezondheidstoestand van de Klant of de internetgebruiker te evalueren.

Bij het opstellen van deze productinformatie werd de meeste zorgvuldigheid betracht. De erin opgenomen gegevens zijn naar ons best weten correct en werden getoetst aan recente wetenschappelijke bronnen en empirische gegevens. Wij streven hierin geen volledigheid na. Sjankara kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gesteld worden voor schade indien de hierin vermelde producten op een oneigenlijke manier bewaard of gebruikt worden.

De Klant is ervan op de hoogte dat de goederen niet anders gebruikt of geconsumeerd kunnen worden dan volgens de beschreven aanbevelingen op de website. De goederen kunnen noch gebruikt noch geconsumeerd worden na hun uiterste gebruiksdatum. Ze moeten bewaard worden in een omgeving en aan een temperatuur zoals beschreven op of in de doos of op de website. De Klant moet goed controleren op of in de doos alsook op de website wat de conserveringseisen zijn voor elk aangekocht goed.

Sjankara kan in geen geval en op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de schade van elke aard die zou kunnen volgen uit een slecht gebruik of consumptie van de goederen, of door eventuele wijzigingen van de goederen die werden uitgevoerd door de klant of door de fabrikant.

Sjankara (met inbegrip van haar aangestelden of werknemers) is slechts aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door haar opzettelijke fout of bedrog. Voor overige fouten (met inbegrip van zware fouten) is Sjankara niet aansprakelijk. Indien Sjankara aansprakelijk mocht zijn ten aanzien van de Klant, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt. Sjankara is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade en winst- of omzetderving

Artikel 6  Bestellen via de webshop:

Wanneer de Klant een artikel bestelt, uit hij/zij op dat ogenblik de wil het artikel te kopen. Zodra de Klant een bestelling doorgeeft, ontstaat een betalingsverplichting. De bestelling is definitief, wanneer de Klant een bevestigingsmail ontvangt vanwege Sjankara waarin de bestelling wordt bevestigd en meer details omtrent de bestelling zijn opgenomen. De Klant en Sjankara komen overeen dat een geldige overeenkomst op afstand wordt gesloten door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst. Voor zover de wet het toelaat kunnen ook elektronische bestanden worden aangereikt als bewijs.

Artikel 7. Weigering van bestelling

Sjankara behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren in volgende gevallen:

(i)                  bij een ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de Klant;

(ii)                bij de veronderstelling dat bestellingen worden geplaatst voor professionele doeleinden of commercieel gebruik terwijl de Klant zich niet kenbaar maakt als prof-klant;

(iii)              bij een vermoeden dat de Klant de intentie heeft om de artikelen zelf door te verkopen terwijl hij/zij zich niet kenbaar maakt als prof-klant;

(iv)               bij de vaststelling van een abnormale hoeveelheid aan bestelde artikelen gelet op de hoedanigheid van consument dan wel prof-klant die de Klant aanneemt;

(v)                bij de uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel;

(vi)              bij de vaststelling van een ongeldig aanbod door Sjankara;

(vii)            bij overmacht.

Artikel 8. Levering

Sjankara doet het mogelijke om bestelde producten tijdig te produceren en/of te verzamelen  in functie van de beschikbare stock en deze te (laten) leveren bij de Klant. Binnen België kan een levering plaatsvinden enerzijds via een afhaalpunt, anderzijds op een opgegeven adres bij de Klant. Buiten België, doch binnen de EU, kan enkel een levering op adres met uitzondering van Nederland, Luxemburg en Frankrijk. Daar is de levering in een afhaalpunt eveneens mogelijk. De Klant kiest vrij welke leveringswijze hij/zij wenst toegepast te zien. Indien het Sjankara opportuun lijkt de wijze van levering te wijzigen, dan informeert zij de Klant daarover. Leveringen buiten de EU kunnen alleen mits een uitdrukkelijk aan de bestelling voorafgaand akkoord van Sjankara. De levering op een opgegeven adres vindt steeds plaats tot aan de voordeur op het gelijkvloers. De Klant staat zelf in dat geval zelf in voor elke verdere (ver)plaatsing.

De Klant heeft niet het recht de goederen of diensten te weigeren, compensatieschadevergoeding te eisen of de ontbinding van de bestelling wegens een laattijdige levering waarvoor de onderneming niet aansprakelijk is of wegens een als redelijk beschouwde vertraging als Sjankara daar wel aansprakelijk voor is, behalve in geval van ons uitdrukkelijk akkoord m.b.t. de voorgevallen omstandigheden, waarbij we in dit laatste geval een waardebon of een terugbetaling zullen geven aan de Klant.

Artikel 9.  Leveringskosten

Behoudens uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Sjankara, gaat een levering op een opgegeven adres of in een afhaalpunt steeds gepaard met een bijkomende verzendings- en administratiekost. Dit is een kost die wordt aangerekend bovenop de prijs die de Klant moet betalen voor de bestelde producten. De hoogte van de verzendings- en administratiekost is afhankelijk van de totaalwaarde van de producten in de bestelling. Deze kosten worden steeds duidelijk en transparant meegedeeld vóór de Klant overgaat tot het afronden en doorgeven van zijn/haar bestelling. Deze kosten worden in de bevestigingsmail van zijn/haar bestelling ook vermeld.

Artikel 10. Retour

Wanneer de Klant in hoedanigheid van consument een artikel via de webshop bestelt, geniet hij/zij een bedenktermijn van 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag dat het artikel geleverd werd. De levering gebeurt op het ogenblik dat het artikel wordt overhandigd aan de consument door de vervoerder bij een levering op een opgegeven (thuis)adres, of wordt afgehaald door de consument in een afhaalpunt. De termijn van 14 kalenderdagen laat de consument toe het gekochte artikel te beoordelen zoals in een winkel. De consument kan het gekochte artikel bekijken en inspecteren. Tijdens deze periode dient de consument het gekochte artikel met de nodige zorg te hanteren. Hij/zij mag het goed slechts in die mate uitpakken voor zover dat noodzakelijk is om het inspectie- en testrecht uit te oefenen.

De Klant in hoedanigheid van consument beschikt dus over een termijn van veertien werkdagen om de goederen die hij/zjj heeft besteld terug te sturen , dit op zijn eigen kosten, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Deze termijn begint op de dag na de leveringsdag van de bestelling. De goederen zullen teruggestuurd moeten worden naar het adres dat vermeld staat op de contactpagina van de website, volledig en in nieuwstaat, in hun oorspronkelijke staat en hun verpakking, met alle eventuele accessoires, inclusief de gebruiksaanwijzingen en originele documentatie in de verpakking. Als aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, zullen de goederen terugbetaald worden. Dit binnen een termijn van dertig (30) dagen vanaf de datum van ontvangst van het pakket door Sjankara (de datum van ontvangst door de onderneming valideert de kennisgeving aan de onderneming in het kader van de uitoefeningen door de klant van zijn herroepingsrecht), de door hem betaalde bedragen, de oorspronkelijke verzendingskosten niet inbegrepen, de retourkosten blijven evenwel voor rekening van de klant.

Goederen die niet worden teruggenomen:

  • de goederen die beschadigd of bevuild zijn door de klant;
  • de goederen die geopend, gebruikt of verbruikt zijn;
  • de goederen die niet in de originele verpakking zitten;
  • de onvolledige goederen, dit zijn goederen waarvan de gebruiksaanwijzing, de dosering of de accessoires ontbreken;
  • de goederen die zijn beschadigd door nalatigheid, misbruik of hersteld zijn door derden of de klant zelf.

De teruggezonden goederen in dergelijke staat worden niet terugbetaald maar blijven ter beschikking van de klant door het bedrijf.

Goederen kunnen slechts worden geretourneerd door een professionele klant, en dit op risico van de professionele klant, na voorafgaand schriftelijk akkoord van Sjankara. Dit recht kan uitgeoefend worden tot 14 kalenderdagen na levering. De geretourneerde goederen moeten zich samen met alle toebehoren in de originele, ongeopende en onbeschadigde verpakking bevinden zodat een wederverkoop mogelijk blijft. De professionele klant aanvaardt dat goederen die zonder akkoord van Sjankara zijn geretourneerd, kunnen worden vernietigd zonder verdere kennisgeving. De hieraan verbonden kosten zijn ten laste van de professionele klant.

Artikel 11 Betaling

Particuliere klanten betalen steeds vooraf online. Een bestelling wordt behandeld van zodra Sjankara akkoord krijgt van de instelling voor de beveiligde bankbetaling en Mollie. Bij betaling met kredietkaart zijn de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Bij de betaling per overschrijving wordt het rekeningnummer en het te betalen bedrag meegedeeld via Mollie. Sjankara aanvaardt in bepaalde gevallen ook promotiecodes, geschenkkaarten en cadeaucheques als betaalmiddel. Raadpleeg op de website of via de Klantendienst op het algemene nummer de exacte voorwaarden waaronder de bonnen, kaarten, cheques of codes kunnen worden ingezet. Ecocheques aanvaardt Sjankara niet. Betaalde artikelen, bonnen, cadeaucheques of geschenkkaarten worden in geen geval omgeruild of terugbetaald, behoudens wanneer dwingende (consumenten)wetgeving of deze voorwaarden daarin voorzien.

Professionele klanten kunnen betalen op factuur.

Bij laattijdige of uitblijvende betaling door de professionele klant of bij problemen bij betalingen van eerdere bestellingen, is Sjankara bevoegd een bestelling te annuleren en de overeenkomst te beëindigen.

Sjankara moet de klachten betreffende de facturen binnen de acht kalenderdagen na de ontvangstdatum van de factuur ontvangen.

Voor professionele klanten zijn de facturen van Sjankara steeds contant betaalbaar op diens maatschappelijke zetel uiterlijk dertig (30) dagen na de factuurdatum in de valuta opgegeven in de factuur. Facturen dienen te worden geprotesteerd binnen de vijf (5) dagen na ontvangst van de factuur. Protest van de factuur schort de betalingsverplichting in hoofde van de Klant echter niet op. In het geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag, is de Klant van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsintrest ten belope van 12% per jaar verschuldigd en dit tot de volledige betaling van het factuurbedrag. Voor de berekening van de interesten wordt elke begonnen maand als een volledige maand beschouwd.

Bovendien is de Klant bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag en dit met een minimum van vijftig (50) Euro. Sjankara behoudt het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen van Sjankara op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. In dat geval behoudt Sjankara zich bovendien het recht voor om de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding.

Artikel 12. Overdracht van eigendom en risico

Het risico op verlies of beschadiging van de goederen, gaat over op de Klant op het ogenblik waarop hij/zij dan wel zijn/haar vertegenwoordiger, in het bezit wordt gesteld van de goederen. De eigendom van de goederen gaat over wanneer de betaling door de Klant volledig is voltooid.

Artikel 13 : Verkoop en levering aan derden

De verkoop, levering of het op andere wijze aan derden ter beschikking stellen van de door Sjankara aan de Klant geleverde goederen dient te geschieden in de originele van Sjankara afkomstige en onbeschadigde samenstelling en verpakking van de goederen per eenheid, zonder dat de Klant aan de samenstelling en de verpakking iets heeft gewijzigd of doen wijzigen. De Klant is gehouden om het in dit artikel bepaalde, bij wijze van kettingbeding, eveneens op te leggen aan zijn afnemers. Indien en voor zover de Klant deze verplichting niet naleeft, c.q. de afnemers van de Klant het aldus opgelegde kettingbeding niet nakomen, is de Klant integraal aansprakelijk voor alle door Sjankara dientengevolge geleden schade en zal hij Sjankara volledig vrijwaren en schadeloos stellen.

De Klant vrijwaart Sjankara voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak niet aan Sjankara toerekenbaar is.  Sjankara kan de Klant verplichten om goederen die zij in het verkeer heeft gebracht en waaraan een gebrek kleeft of waaraan een gebrek zich dreigt te openbaren, binnen een door Sjankara te bepalen redelijke termijn uit de markt te nemen (terugroeping). Sjankara kan niet aansprakelijk gehouden worden voor enige kosten voor de terugname van de goederen van de Klant.

Artikel 14. Garantie

Zodra de goederen geleverd zijn, moet de Klant deze binnen de veertien (14) kalenderdagen  na de levering uittesten of controleren en schriftelijk op een precieze en gedetailleerde wijze alle zichtbare gebreken en de niet-conformiteit van de goederen aangeven. Na deze termijn van veertien dagen,  worden de gebreken en de zichtbare conformiteitsgebreken beschouwd als aanvaard door de klant. De klant kan in geen geval weigeren de goederen te aanvaarden wegens kleine of oppervlakkige redenen. De verantwoordelijkheid van Sjankara is strikt beperkt tot het nemen van alle adequate maatregelen die ze nuttig of noodzakelijk acht om de gebreken te vereffenen, te verbeteren of te herstellen binnen een redelijke termijn.

De garantie omvat wettelijk de herstelling of de vervanging van het gebrekkige goed. Indien evenwel zou blijken dat de herstelling of de vervanging niet mogelijk is, buiten verhouding zou zijn voor  Sjankara of ernstige overlast zou berokkenen aan de consument, dan verbindt Sjankara er zich toe om de consument een passende prijsvermindering toe te staan of, bij ernstige niet-conformiteit, de koopovereenkomst te ontbinden en de gehele prijs terug te betalen, mits teruggave van het goed door de consument. Bij het zich voordoen van een niet-conformiteit bij een artikel dient de consument contact op te nemen met de Klantendienst op het algemene nummer om praktische afspraken te maken wat betreft het terugbezorgen van het artikel.

Een professionele klant geniet de rechten op vrijwaring voor verborgen gebreken en niet-conforme levering overeenkomstig het gemeen kooprecht. Alle vorderingen voor gebreken aan overeenstemming of niet-conformiteit dienen door een Klant onmiddellijk na kennisname te worden meegedeeld aan Sjankara en dit uiterlijk binnen de 3 werkdagen. Vorderingen met betrekking tot niet-conforme levering worden uiterlijk 2 werkdagen na de levering aan Sjankara gemeld door de professionele klant.

Artikel 15. Websitegebruik

De Klant is bekend met de beperkingen en de risico's van het gebruik van internet of enig ander medium waarmee Sjankara haar diensten nu en in de toekomst ter beschikking stelt. Ook is de Klant bekend met de risico's van het digitaal of elektronisch opslaan en overbrengen van informatie. De Klant aanvaardt dat Sjankara niet aansprakelijk is voor enig schade door het gebruik van haar websites of het internet als gevolg van voormelde risico's. Sjankara kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van websites of apps die via links op hun website beschikbaar zijn. Het loutere feit dat deze links beschikbaar zijn op de website/app van Sjankara houdt op geen enkel moment enige goedkeuring, aanvaarding of erkenning in van die andere websites/apps. Bovendien is het de eigen verantwoordelijkheid van de Klant om te controleren of die websites/apps vrij zijn van virussen en andere programma's of zaken die schadelijk zouden kunnen zijn voor zijn apparatuur.

Artikel 16. Geldigheid en wijziging van de Voorwaarden

Indien een bepaling uit de Algemene Voorwaarden Sjankara nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Sjankara behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen in voorliggende algemene voorwaarden aan te brengen. Op lopende overeenkomsten, blijven steeds de algemene voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst. Elke bestelling na een wijziging van de Algemene Voorwaarden Sjankara houdt een kennisname en aanvaarding in van de nieuwe, op dat ogenblik geldende algemene voorwaarden.

 Artikel  17.  Vragen of klachten

Wij nemen alle klachten ernstig.

Voor een goede gang van zaken dienen klachten binnen de 24 uur na ontvangst van de goederen aan ons gemeld te worden, en binnen de 5 werkdagen per aangetekend schrijven, of e-mail schriftelijk bevestigd te worden. Klachten die nadien toekomen, tenzij het gaat om verborgen gebreken of kwaliteitsproblemen van goederen, waarvan de garantietermijn niet verstreken is, kunnen wij niet meer behandelen.

De gebreken dienen door de Klant duidelijk omschreven te worden. Zonder duidelijke omschrijving worden de klachten niet door Sjankara aanvaard.

De Klant kan voor vragen of klachten altijd bij de Klantendienst op het algemeen nummer terecht. In eerste instantie tracht Sjankara samen met de Klant te komen tot een oplossing. Komt er alsnog geen verzoening, dan zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van België en onderworpen worden aan het Belgische recht.

Artikel 18. Privacy en bescherming van persoonsgegevens

Het gebruik van de in deze algemene voorwaarden omschreven dienstverlening vereist de inzameling en verwerking van de persoonsgegevens van de Klant. De bescherming van de persoonsgegevens van de Klant is uitermate belangrijk voor Sjankara. Sjankara maakt er dan ook een punt van om deze zo goed als mogelijk te beschermen en bij het gebruik van deze gegevens altijd de rechten van de Klant te waarborgen in overeenstemming met de toepasselijke regels inzake privacy en bescherming van persoonsgegevens. Sjankara verwerkt de persoonsgegevens van de Klant voor doeleinden en rechtsgronden beschreven in de Privacyverklaring van Sjankara. De Privacyverklaring is online te raadplegen op deze pagina.

Artikel 19. Intellectuele rechten

Sjankara of haar leveranciers is/zijn en blijft/blijven de enige eigenaar(s) van de intellectuele rechten op de recepten, technieken, ontwikkelde of gebruikte kennis voor de goederen, alsook elk merk, commerciële naam, logo, domeinnaam, enz. die worden gebruikt op de website of in haar offline communicatie.

Artikel 20. Toepasselijk recht / Bevoegde rechtbank

Alle geschillen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden onderworpen zijn, behoren uitsluitend tot bevoegdheid van de Rechtbanken van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van Sjankara. Van deze bevoegdheidsclausule kan slechts afgeweken worden door de uitdrukkelijke en voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Sjankara.